Treball com a tècnic social de l’ àrea de Serveis Socials d’ Atenció Primària així com a entitats del 3er sector oferint serveis i accions orientades a facilitar la informació, l’assessorament i el suport necessari per a fomentar l’autonomia de les persones.

Les principals tasques realitzades han estat:

Seguiment i acompanyament dels casos socials en Ajuntament del Baix Llobregat Nord.

– Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

– Fer els diagnòstics socials, i sociolaborals de les situacions de necessitat social a petició de la persona usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.

-Realitació de visites a domicili, sobretot en persones grans i altres col·lectius de risc social.

-Treball transversal amb d’ altres administracions supramunicials: Generalitat i Consell Comarcal del Baix Llobregat.

– Detecció i prevenció de situacions de risc social i d’exclusió que afectin a persones, famílies i grups socials. Elaboració d’ informes de situacions de risc social tant per iniciativa pròpia com a instàncies d’altres organismes competents.

– Elaboració del Pla d’atenció social de manera coordinada  amb la resta de professionals de l’ equip d’ Atenció Primària.

– Acompanyament a les persones ateses i les seves famílies cap als recursos i les prestacions que necessitin en funció de les seves  necessitats, establint un treball en xarxa pel seguiment i l’avaluació dels plans d’atenció establerts. Informació sobre ajuts, beques i serveis de l’ Ajuntament, Consell Comarcal i de la Generalitat.

– Documentació dels expedients i registre en la base de dades de Serveis socials municipal. Ús de l’aplicatiu intern per a la gestió dels casos tramitats.

Treball coordinat amb entitats del tercer sector en l’ àmbit associatiu/veïnal al Bages (Manresa).

Disposo de l’ acreditació de TREBALLADOR SOCIAL COL·LEGIAT

Veure projectes de l’ àmbit dels Serveis Socials